Uvod u jezik PYTHON

(priručnik za  predmet "Skript jezici")


© Matematički fakultet

Miljana Mladenović, Duško Vitas

O Python-u
Instalacija
Sintaksa jezika Python
Osnovne osobine
Službene reči
Operatori i njihovi prioriteti
Osnovne algoritamske strukture
Blok naredbi
if struktura
while struktura
Iskazi: break, continue, pass
Tipovi podataka u Python-u
Osnovni i ugradjeni tipovi
Brojevi
Konverzija formata
Neke matematičke funkcije
Neke random funkcije
Niske
Neke funkcije nad niskama
Formatiranje niski
Liste
Torke
Osnovni izrazi sa torkama
Rečnici
Skupovi
Operacije nad skupovima
Datoteke
Funkcije modula os za rad sa datotekama
Funkcije modula os za rad sa folderima
Izuzeci
Funkcije
Moduli
Paketi
Klase
Regularni izrazi
Baze podataka
Primeri u Netbeans-u

Torke

 

 

Torka je nepromenljivi niz članova. Članovi u torci su objekti istih ili različitih tipova. Torka se definiše nabrajanjem objekata odvojenih zarezom ( , ). Torka sa samo jednim članom mora imati zarez ( , ) na kraju jer inače gubi prirodu torke. Prazna torka označava se parom praznih malih zagrada ( ). Članovi torke mogu biti takođe torke. Iako su slične listama, torke su nepromenljive strukture.

     

>>>torka1=(1,2,3,4,5)      #torka sa 5 članova

>>>torka2=(3.14, 22, "pi") #torka sa članovima različitih tipova

>>>torka3=('a',)           #torka sa samo jednim članom

>>>torka4=()               #prazna torka

>>>print torka1

(1, 2, 3, 4, 5)

>>>print torka2

(3.1400000000000001, 22, 'pi')

>>>print torka3

('a',)

>>>print torka4

( )

 

 

tuple()  Generisanje torke:

Torke se generišu nabrajanjem ili pozivom ugrađene funkcije tuple(). Ako je dat niz vrednosti lista, onda tuple() vraća torku sa članovima jednakim članovima datog niza.

>>>string1='PeraPeric'

>>>torka1=tuple(string1)

>>>print torka1

('P','e','r','a','P','e','r','i','c')

>>>string2='student'

>>>torka2=(string1,string2)

>>>print torka2

('PeraPeric', 'student')

 

 

<torka>,  <torka> [<početniIndex>:<završniIndex+1>],  <torka> [<indeks>]      

     

range(<završniIndex+1>)                                             podlista počev od 0-tog elementa liste

     

range(<početniIndex>, <završniIndex+1>)          podlista

     

range(<početniIndex>, <završniIndex+1>, <korakIndexa>)  podlista svakog <korak> indeksa u intervalu <početniIndex>, <završniIndex+1>

     

Pristup torci: može se pristupiti celoj torci, nekoj grupi članova ili članovima torke pojedinačno.

>>> print torka

('P', 'e', 'r', 'a', 'P', 'e', 'r', 'i', 'c')

>>> print "torka1[0]= ", torka1[0]

torka1[0]=  P

>>> print "torka1[1:5]= ", torka1[1:5]

torka1[1:5]=  ('e', 'r', 'a', 'P')

>>> print "torka1[5:]= ", torka1[5:]

torka1[5:]=  ('e', 'r', 'i', 'c')

>>> print "torka1[:2]= ", torka1[:2]

torka1[:2]=  ('P', 'e')

>>>print "torka1[-2]= ", torka1[-2]

torka1[-2]=  i

>>>print "torka1[-2:]= ", torka1[-2:]

torka1[-2:]=  ('i', 'c')

     

<torka> + <torka> ,    <torka> * <broj>  

Izmena torke: torka je nepromenljiva (immutable) struktura podataka, pa se ne mogu menjati, brisati ili dodavati novi  članovi. Ono što je moguće je da se uz pomoć postojećih kreiraju nove torke sa drugačijim sadržajem.

>>> t1 = (-14, 0xF3A, 28.28)

>>> t2 = ('pera', 'mika')

>>> torka3 = t1 + t2

>>> print torka3

(-14, 3898, 28.280000000000001, 'pera', 'mika')

 

del <torka>[<indeks>] ,  del <torka> [<početniIndex>:<završniIndex+1>],  <torka>.pop (<index>) 

Brisanje torke: brisanje pojedinih članova i delova torke nije moguće. Moguće je obrisati celu torku.

>>> del torka3

>>> print "torka3 posle brisanja=", torka3

torka3 posle brisanja=

NameError: name 'torka3' is not defined

 

 

Beograd, novembar 2010.