Uvod u jezik PYTHON

(priručnik za  predmet "Skript jezici")


© Matematički fakultet

Miljana Mladenović, Duško Vitas

O Python-u
Instalacija
Sintaksa jezika Python
Osnovne osobine
Službene reči
Operatori i njihovi prioriteti
Osnovne algoritamske strukture
Blok naredbi
if struktura
while struktura
Iskazi: break, continue, pass
Tipovi podataka u Python-u
Osnovni i ugradjeni tipovi
Brojevi
Konverzija formata
Neke matematičke funkcije
Neke random funkcije
Niske
Neke funkcije nad niskama
Formatiranje niski
Liste
Torke
Osnovni izrazi sa torkama
Rečnici
Skupovi
Operacije nad skupovima
Datoteke
Funkcije modula os za rad sa datotekama
Funkcije modula os za rad sa folderima
Izuzeci
Funkcije
Moduli
Paketi
Klase
Regularni izrazi
Baze podataka
Primeri u Netbeans-u

Niske

 

 

Ugrađeni objekat niska (string) je uređen skup znakova koji se koristi za skladištenje i predstavljanje tekstualnih podataka. Nizovi znakova u Python-u su nepromenljivi objekti ( immutable), što znači da se  novom operacijom nad nizom znakova, uvek proizvede novi niz, a ne modikuje stari. Objekti niske (strings) imaju više ugrađenih metoda.

Vrednost string objekta može se dati navođenjem unutar apostrofa ili unutar znakova navoda.

Npr:

'Ovo je string vrednost'

"Ovo je string vrednost"

       

Dve različite vrste graničnika niski  se mogu  koristiti istovremeno tako da se apostrofira niska unutar niske, ili upotreba ovih znakova kao sastavnih delova tekstualne vrednosti.To je jednostavnije nego upotreba posebnog znaka \' za jednostruki ili   \" za dvostruki navodnik.

Npr:

>>> print ' je l\' me neko trazio?'   # Eksplicitno navođenje graničnika u tekstu

je l' me neko trazio?

>>> print " je l' me neko trazio?"    # Čitljivije

je l' me neko trazio?

može i:

>>> print  'Upitao me: "Da li me neko trazio? " '  

Upitao me: "Da li me neko trazio? "

       

Ako se niska  proteže u više redova, onda se na kraju svakog reda stavlja znak obrnute kose crte (Backslash) leve kose crte \

Npr:

  >>> print  "Ovo je prva, \

  ... a ovo druga linija iste niske"    # Komentar nije dozvoljen u redu

                                           # koji sadrži znak  \

Ovo je prva, a ovo druga linija iste niske

       

U vrednost niske  se mogu umetati i kontrolni znaci (\n za novi red, \t za tabulator i sl.). Npr:

  >>> print  "Ovo je prva, \n \

 ... a ovo druga linija iste niske"

Ovo je prva,

a ovo druga linija iste niske

Dužina   niske  ili ukupan broj karaktera u niski:

>>>s=”neki tekst”

>>>print len(s)

10

Postoji i mogućnost upotrebe trostrukih apostrofa (' ' ') ili trostrukih navodnika ("""). Npr:

  >>> print  """Ovo je prva,

 ... ovo druga linija iste niske,

... a ovo treca linija iste niske """

Ovo je prva,

ovo druga linija iste niske,

a ovo treca linija iste niske

Podniz svakog niza može se naći upotrebom operatora  [  ] i  [  :  ] . Indeksiranje string promenljive kreće od vrednosti nula (0). Definisani  operatori nad  niskama su:

Sabiranje (+)      – konkatencija vrednosti niske i

Množenje (*)    – multiplikacija  vrednosti niske.

Npr:

str = 'Zdravo, Pero'

print str          # Štampa celu vrednost niske str

print str[0]       # Štampa prvi karakter niske str

print str[2:5]     # Štampa karaktere niske str počev od 3. zaključno sa 6.

print str[2:]      # Štampa karaktere niske str počev od 3. pa sve do kraja

print str * 2      # Štampa celu vrednost niske str dva puta

print str + " Pericu!" # Štampa vrednost niske str i doda datu vrednost niske

 

Beograd, novembar 2010.