Uvod u jezik PYTHON

(priručnik za  predmet "Skript jezici")


© Matematički fakultet

Miljana Mladenović, Duško Vitas

O Python-u
Instalacija
Sintaksa jezika Python
Osnovne osobine
Službene reči
Operatori i njihovi prioriteti
Osnovne algoritamske strukture
Blok naredbi
if struktura
while struktura
Iskazi: break, continue, pass
Tipovi podataka u Python-u
Osnovni i ugradjeni tipovi
Brojevi
Konverzija formata
Neke matematičke funkcije
Neke random funkcije
Niske
Neke funkcije nad niskama
Formatiranje niski
Liste
Torke
Osnovni izrazi sa torkama
Rečnici
Skupovi
Operacije nad skupovima
Datoteke
Funkcije modula os za rad sa datotekama
Funkcije modula os za rad sa folderima
Izuzeci
Funkcije
Moduli
Paketi
Klase
Regularni izrazi
Baze podataka
Primeri u Netbeans-u

Skupovi

 

 

U Python-u, počev od verzije 2.4 postoji ugrađeni tip skup(set) koji može biti običan(set) i zamrznuti(frozenset). Set je neuređena kolekcija elemenata istog tipa u kojoj se ne mogu pojaviti dva elementa sa istim vrednostima. Zbog istovrsnosti elemenata, moguće je primeniti matematičke operacije nad skupovima: presek, uniju, razliku.

   

Set se definiše pozivom funkcije set(<lista>).

>>> listaVoce = ['kruska', 'jabuka', 'sljiva', 'jagoda', 'jabuka', 'breskva', \ 'visnja']

>>> setVoce = set(listaVoce)            # kreira skup bez dupliciranja

>>> print setVoce

set(['visnja', 'sljiva', 'kruska', 'jagoda', 'breskva', 'jabuka'])

>>>print 'kruska' in setVoce                 #provera pripadnosti elementa #skupu

True

>>>print 'kesten' in setVoce                 

False

   

len(<set>)  Dužina skupa – broj elemenata skupa:

>>> len setVoce

6

   

 

Beograd, novembar 2010.