Uvod u jezik PYTHON

(priručnik za  predmet "Skript jezici")


© Matematički fakultet

Miljana Mladenović, Duško Vitas

O Python-u
Instalacija
Sintaksa jezika Python
Osnovne osobine
Službene reči
Operatori i njihovi prioriteti
Osnovne algoritamske strukture
Blok naredbi
if struktura
while struktura
Iskazi: break, continue, pass
Tipovi podataka u Python-u
Osnovni i ugradjeni tipovi
Brojevi
Konverzija formata
Neke matematičke funkcije
Neke random funkcije
Niske
Neke funkcije nad niskama
Formatiranje niski
Liste
Torke
Osnovni izrazi sa torkama
Rečnici
Skupovi
Operacije nad skupovima
Datoteke
Funkcije modula os za rad sa datotekama
Funkcije modula os za rad sa folderima
Izuzeci
Funkcije
Moduli
Paketi
Klase
Regularni izrazi
Baze podataka
Primeri u Netbeans-u

Neke Random funkcije:

 

 

choice(seq)              slučajno odabrani član liste, torke ili niske

 

 

randrange ([start,] stop [,step])       slučajno odabrani element iz opsega (start, stop, step)

 

 

random()                 slučajni  float r, takav da važi r Є [0 ,1 )

 

 

seed([x])                 kod generisanja slučajne vrednosti, postavlja se strartna celobrojna vrednost

 

 

shuffle(lst)               slučajno uredi elemente liste

 

 

uniform(x, y)           slučajni  float r, takav da važi r Є [x ,y )

 

Beograd, novembar 2010.