Uvod u jezik PYTHON

(priručnik za  predmet "Skript jezici")


© Matematički fakultet

Miljana Mladenović, Duško Vitas

O Python-u
Instalacija
Sintaksa jezika Python
Osnovne osobine
Službene reči
Operatori i njihovi prioriteti
Osnovne algoritamske strukture
Blok naredbi
if struktura
while struktura
Iskazi: break, continue, pass
Tipovi podataka u Python-u
Osnovni i ugradjeni tipovi
Brojevi
Konverzija formata
Neke matematičke funkcije
Neke random funkcije
Niske
Neke funkcije nad niskama
Formatiranje niski
Liste
Torke
Osnovni izrazi sa torkama
Rečnici
Skupovi
Operacije nad skupovima
Datoteke
Funkcije modula os za rad sa datotekama
Funkcije modula os za rad sa folderima
Izuzeci
Funkcije
Moduli
Paketi
Klase
Regularni izrazi
Baze podataka
Primeri u Netbeans-u

Paketi :

   

Paketi imaju ulogu prostora imena (namespaces). Obezbeđuju razrešavanje konflikata istih imena modula. Ako dva modula imaju isto ime, mogu se organizovati tako da pripadaju različitim paketima. Struktura paketa je hijerarhijska i može biti složena u smislu da jedan paket sadrži razvijeno stablo potpaketa i modula unutar njih.

Fizički,  paket je  folder koji sadrži:

·  nazivpaketa__init__.py fajl koji označava da se dati folder koji sadrži ovaj fajl tretira kao folder paketa od strane Python interpretera.

· fajlove module oblika  nazivmodula.py

· podfoldere tj. potpakete koji takođe imaju istu strukturu kao roditeljski folder.

   

Ako, npr. postoji folder takav da je na listi sys.path  i da je sledećeg sadržaja:

paket1/ __init__.py

paket1/modul1.py

paket1/modul2.py

onda se on tretira kao Python paket koji se može importovati sa:

import paket1  ili import modul1 from paket1.

   

Ukoliko se ukloni fajl  paket1__init__.py, Python više neće dati folder smatrati folderom paketa i svaki pokušaj importovanja modula koji se nalaze u tom folderu dovešće do greške učitavanja. Fajl __init__.py obično je prazan, ali može se konfigurisati za specijalne namene i imena.

   

import Paket1.modul1           #import podpaketa Paket1 i

                               #njegovog modula modul1

print "sadrzaj modula modul1, paketa Paket1: ", dir(Paket1.modul1)

print Paket1.modul1.pozdrav("Miljana")    # poziv funkcije iz

                                    #datog paketa i modula

   

sadrzaj modula modul1, paketa Paket1:  ['__builtins__', '__doc__', '__file__', '__name__', '__package__', 'pozdrav', 'printinfo']

Zdravo, Miljana!

   

 

Beograd, novembar 2010.