Uvod u jezik PYTHON

(priručnik za  predmet "Skript jezici")


© Matematički fakultet

Miljana Mladenović, Duško Vitas

O Python-u
Instalacija
Sintaksa jezika Python
Osnovne osobine
Službene reči
Operatori i njihovi prioriteti
Osnovne algoritamske strukture
Blok naredbi
if struktura
while struktura
Iskazi: break, continue, pass
Tipovi podataka u Python-u
Osnovni i ugradjeni tipovi
Brojevi
Konverzija formata
Neke matematičke funkcije
Neke random funkcije
Niske
Neke funkcije nad niskama
Formatiranje niski
Liste
Torke
Osnovni izrazi sa torkama
Rečnici
Skupovi
Operacije nad skupovima
Datoteke
Funkcije modula os za rad sa datotekama
Funkcije modula os za rad sa folderima
Izuzeci
Funkcije
Moduli
Paketi
Klase
Regularni izrazi
Baze podataka
Primeri u Netbeans-u

Osnovni i ugrađeni tipovi objekata

 

tip objekta               vrednost                                                 

broj                              4523,     4523L,  037,  0x2AF,  3.14,   2+6j

niska                                neki tekst’, "neki tekst"

lista                              [1,  [53, neki tekst’], 33]

rečnik                          {’povrce’:’kupus’, voce’:’jabuka’}

torka                            (1,’Pera’, 33, P’)

datoteka                    sadrzaj=open(’ime’,’r’).read()

       

 

Provera tipa nekog objekta postiže se pozivom ugrađene funkcije type() .

Npr.

>>> type("Pera Peric")         # niska

<type 'str'>

>>> type(512)                  # ceo broj

<type 'int'>

>>> k=2.178                    # realan broj

>>> type(k)

<type 'float'>

>>> type ({ 'a':72, 'b':1.4 }) # rečnik

<type 'dict'>

>>> z=2+3j                     # kompleksan broj

>>> type(z)

<type 'complex'>

       

 

Objekti (promenljive, funkcije, klase  i dr.) mogu se grupisati u okviru modula, a moduli u okviru paketa. Modul se u programski kod učitava pozivom naredbe import.

Npr. import sys  učitava modul sistemskih funkcija.

Pojedinačni podatak ili funkcija iz modula dohvata se pozivom naredbe

                      from ... import ...  :

Npr. from math import sin, cos  iz modula math  učitavaju se samo sin() i cos() funkcije.

Pristup vrednosti preko atributa objekta postiže se sintaksom objekat.atribut.

Objekat može imati i više vrednosti jednog atributa, a onda je reč o članovima (items) tog atributa.

Poziv metoda nekog objekta dobija se sintaksom  objekat.metod().

Npr.

>>>import math

>>> print math.pi, math.sin(2.3)

3.14159265359  0.745705212177

       

Pristup vrednostima atributa nekog podataka preko članova tog atributa naziva se indeksiranje i odnosi se na struktuirane tipove podataka (liste, niske i sl.). Indeksiranje počinje indeksom nula (0), pa se može reći da Python pripada tzv. zero-based programskim jezicima.

Npr.

>>> x=[2, 67, 31, 14]   # lista sa 4 člana

>>> print x[2]                 # pristup članu niza sa indeksom 2, tj. # trećem članu u nizu

>>> print x(“31”)       # pristup članu niza sa vrednošću 31

       

Referenca na podatak  (memorijska adresa podatka) može se dobiti pozivom funkcije id(). Kao kod svih OO jezika, izjednačavanjem dva objekta, izjednačavaju se njihove reference, a ne dupliraju se vrednosti tih objekata čime se postiže da u memoriji ostaje samo jedan podatak, a postoje 2 reference na njega. 

Npr:

>>> a=343

>>> id(a)

3285414

>>> b=a          # izjednačavaju se objekti b i a

>>> b

343

>>> id(b)       # b kao i a pokazuje na istu memorijsku adresu

3285414

>>> a=a+1 # stvoren je novi objekt

>>> print 'a=', a ,' b=', b

a= 343  b= 344

>>> print 'id(a)=', id(a), '  id(b)=', id(b)

# reference više nisu jednake

id(a)= 3394681  id(b)= 3285414

       

Izraz (expression) je kombinacija vrednosti (literala), promenljivih i operatora. Vrednost izračunatog izraza ispisuje se na ekranu upotrebom funkcije print:

>>> pi=22./7

>>> print ' pi = ', pi

pi = 3.14285714286

 

Beograd, novembar 2010.