Uvod u jezik PYTHON

(priručnik za  predmet "Skript jezici")


© Matematički fakultet

Miljana Mladenović, Duško Vitas

O Python-u
Instalacija
Sintaksa jezika Python
Osnovne osobine
Službene reči
Operatori i njihovi prioriteti
Osnovne algoritamske strukture
Blok naredbi
if struktura
while struktura
Iskazi: break, continue, pass
Tipovi podataka u Python-u
Osnovni i ugradjeni tipovi
Brojevi
Konverzija formata
Neke matematičke funkcije
Neke random funkcije
Niske
Neke funkcije niski
Formatiranje niski
Liste
Torke
Osnovni izrazi sa torkama
Rečnici
Skupovi
Operacije nad skupovima
Datoteke
Funkcije modula os za rad sa datotekama
Funkcije modula os za rad sa folderima
Izuzeci
Funkcije
Moduli
Paketi
Klase
Regularni izrazi
Baze podataka
Primeri u Netbeans-u

Osnovni izrazi sa torkama

 

 

len(<torka>)   određivanje dužine (broja članova) torke,

 

<torka1> + <torka2>   nadovezivanje (konkatenacija) torki,

 

<torka> * <broj>   multiplikacija torki,

 

<element> in <torka>    provera pripadnosti člana torki,

 

for <element> in < torka >   iteracija,

 

cmp(<torka1> <torka2>)      poređenje torki,

 

max(<torka>)    nalaženje najvećeg člana torke,

 

min(<torka>)    nalaženje najmanjeg člana torke.

 

>>> len((1, 2, 3, 4, 5))        # određivanje dužine torke

5

>>> (1, 2, 3, 4, 5) + ('a', 'b')      # nadovezivanje (konkatenacija) torki

(1, 2, 3, 4, 5, 'a', 'b')

>>> ('cao!') * 3                       # multiplikacija torki

('cao!', 'cao!', 'cao!')

>>> 4 in (1, 2, 3, 4, 5)        # provera pripadnosti člana torki

True      

>>> for x in (1, 2, 3, 4, 5):   # iteracija

. . .      print x,     

1 2 3 4 5

>>> print  cmp((1,2,3,), (4,5))

-1

>>> print "maksimalni element torke1=", max(torka1)

maksimalni element torke1= r

>>> print "minimalni element torke1=", min(torka1)

minimalni element torke1= P

 

tuple(<lista>)  Konverzija liste u torku:

 

>>>print "konverzija liste u torku"

>>>lista4 = [123, 'pera', 'mika', 'laza', 45];

>>>torka4 = tuple(lista4)

>>>print type(lista4)

<type 'list'>

>>>print lista4

[123, 'pera', 'mika', 'laza', 45]

>>>print "Elementi torke : ", torka4

Elementi torke :  (123, 'pera', 'mika', 'laza', 45)

>>>print type(torka4)

<type 'tuple'>

 

Beograd, novembar 2010.