Uvod u jezik PYTHON

(priručnik za  predmet "Skript jezici")


© Matematički fakultet

Miljana Mladenović, Duško Vitas

O Python-u
Instalacija
Sintaksa jezika Python
Osnovne osobine
Službene reči
Operatori i njihovi prioriteti
Osnovne algoritamske strukture
Blok naredbi
if struktura
while struktura
Iskazi: break, continue, pass
Tipovi podataka u Python-u
Osnovni i ugradjeni tipovi
Brojevi
Konverzija formata
Neke matematičke funkcije
Neke random funkcije
Niske
Neke funkcije nad niskama
Formatiranje niski
Liste
Torke
Osnovni izrazi sa torkama
Rečnici
Skupovi
Operacije nad skupovima
Datoteke
Funkcije modula os za rad sa datotekama
Funkcije modula os za rad sa folderima
Izuzeci
Funkcije
Moduli
Paketi
Klase
Regularni izrazi
Baze podataka
Primeri u Netbeans-u

Funkcije modula OS za rad sa datotekama

 

 

 

os.renames(<staroIme>, <novoIme>)  Menja naziv datoteke iz <staroIme> u <novoIme>.

>>> import os   #učitavanje modula, promena imena datoteke

>>> datotekaREN= "tekstualna1.txt"

>>> if os.access(datotekaREN, os.X_OK):

. . .     os.renames("tekstualna1.txt", "novoIme.txt")

   

os.remove(<imeDatoteke>) Briše datoteku <imeDatoteke>.

>>> import os     # učitavanje modula, brisanje datoteke

 

Beograd, novembar 2010.