Uvod u jezik PYTHON

(priručnik za  predmet "Skript jezici")


© Matematički fakultet

Miljana Mladenović, Duško Vitas

O Python-u
Instalacija
Sintaksa jezika Python
Osnovne osobine
Službene reči
Operatori i njihovi prioriteti
Osnovne algoritamske strukture
Blok naredbi
if struktura
while struktura
Iskazi: break, continue, pass
Tipovi podataka u Python-u
Osnovni i ugradjeni tipovi
Brojevi
Konverzija formata
Neke matematičke funkcije
Neke random funkcije
Niske
Neke funkcije nad niskama
Formatiranje niski
Liste
Torke
Osnovni izrazi sa torkama
Rečnici
Skupovi
Operacije nad skupovima
Datoteke
Funkcije modula os za rad sa datotekama
Funkcije modula os za rad sa folderima
Izuzeci
Funkcije
Moduli
Paketi
Klase
Regularni izrazi
Baze podataka
Primeri u Netbeans-u

Operacije nad skupovima

 

 

<set>.intersection(<set1>)   #presek

 

<set>.union(<set1>)   #unija

 

<set>.difference(<set1>)   #razlika

 

<set>.symmetric_difference(<set1>)   #simetrična razlika

   

>>> a="na vrh brda vrba mrda"

>>> b="kuca na dva brda"

>>> s1=set(a)

>>> print s1

>>> s2=set(b)

>>> print s2

>>> print "presek ", s1.intersection(s2)

set(['a', ' ', 'b', 'd', 'n', 'r', 'v'])

>>> print "unija ", s1.union(s2)

set(['a', ' ', 'c', 'b', 'd', 'h', 'k', 'm', 'n', 'r', 'u', 'v'])

>>> print "razlika ", s1.difference(s2)

set(['h', 'm'])

>>> print " ", s1. symmetric_difference(s2)

set(['c', 'h', 'k', 'm', 'u'])

<set>.issubset(<set1>)                                 Provera pripadnosti skupu – da li je <set> podskup od <set1>

>>> print  s2.issubset(s1)  #provera da li je  s2 podskup od s1

False

>>> s3=s1.intersection(s2)

>>> print s3.intersection(s1)

set(['a', ' ', 'b', 'd', 'n', 'r', 'v'])

 

 

<element> in <set1> ,  <element> not  in <set1>   Provera pripadnosti , nepripadnosti elementa skupu

>>> print "jagoda" in setVoce   #provera da li  element pripada skupu

True

>>> print "kesten" in setVoce

False

print "kesten" not in setVoce

True

 

for <element> in <set1> Iteracija na skupu

>>> for vocka in setVoce

.  .  .    print vocka

visnja

sljiva

kruska

jagoda

breskva

jabuka

   

<set1>.copy()  Kopiranje skupa tako da pokazuju na isti skup elemenata

>>> s1= setVoce.copy()

>>> print id(setVoce)

10804560

>>> print id(s1)

10815408

>>> print setVoce

set(['visnja', 'jagoda', 'breskva', 'sljiva', 'kruska', 'jabuka'])

>>> print s1

set(['visnja', 'jagoda', 'breskva', 'sljiva', 'kruska', 'jabuka'])

   

<set>.add(<element>)   Dodavanje elementa skupu

>>> setVoce.add("tresnja")

>>> print setVoce

set(['visnja', 'sljiva', 'tresnja', 'kruska', 'jagoda', 'breskva', 'jabuka'])

   

<set>.discard(<element>), <set>.remove(<element>)      Uklanjanje  elementa iz skupa

>>> setVoce.discard("tresnja")

>>> print setVoce

set(['visnja', 'sljiva',  'kruska', 'jagoda', 'breskva', 'jabuka'])

>>> setVoce.remove("tresnja")  #uklanja element, a ko ne postoji ispaljuje KeyError

KeyError: 'tresnja'

   

<set>.pop()      Uklanja  prvi element iz skupa i vraća njegovu vrednost

>>> print setVoce.pop()

visnja

>>> print setVoce

set(['sljiva',  'kruska', 'jagoda', 'breskva', 'jabuka'])

   

<set>.clear()      Uklanja  sve elemente iz skupa

>>> setVoce.clear()

>>> print setVoce

set([ ])

   

<set>.update(<set1>)      Primer izmene sadržaja seta set-a

>>> set1 =  set([])

>>> set2 =  set([])

>>> for k in range(11):

. . .    set1.add(k)

>>> for k in range(12,21,2):

. . .    set2.add(k)

>>> print set1

set([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10])

>>> set1.update(set2)

>>> print set1

set([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20])

 

Beograd, novembar 2010.