Uvod u jezik PYTHON

(priručnik za  predmet "Skript jezici")


© Matematički fakultet

Miljana Mladenović, Duško Vitas

O Python-u
Instalacija
Sintaksa jezika Python
Osnovne osobine
Službene reči
Operatori i njihovi prioriteti
Osnovne algoritamske strukture
Blok naredbi
if struktura
while struktura
Iskazi: break, continue, pass
Tipovi podataka u Python-u
Osnovni i ugradjeni tipovi
Brojevi
Konverzija formata
Neke matematičke funkcije
Neke random funkcije
Niske
Neke funkcije nad niskama
Formatiranje niski
Liste
Torke
Osnovni izrazi sa torkama
Rečnici
Skupovi
Operacije nad skupovima
Datoteke
Funkcije modula os za rad sa datotekama
Funkcije modula os za rad sa folderima
Izuzeci
Funkcije
Moduli
Paketi
Klase
Regularni izrazi
Baze podataka
Primeri u Netbeans-u

Neke matematičke funkcije

 

 

 

 

abs(x)                        Apsolutna vrednost  x.

 

 

ceil(x)                        Najmanji ceo broj, ne manji od  x (gornje zaokruženje)

 

 

cmp(x, y)                 -1 za x < y, 0 za x == y, ili 1 za x > y

 

 

exp(x)                        eksponent broja x

 

 

fabs(x)                       Apsolutna vrednost  x.

 

 

floor(x)                      Najveći ceo broj, ne veći od  x  (donje zaokruženje)

 

 

log(x)                         Prirodni logaritam broja x, gde je x> 0

 

 

log10(x)                    Logaritam sa osnovom 10 broja  x, gde je  x> 0 .

 

 

max(x1, x2,...)        Najveća vrednost od ponuđenih

 

 

min(x1, x2,...)         Najmanja vrednost od ponuđenih

 

 

modf(x)                    decimalni i celobrojni delovi broja  x dati kao dvočlana torka. Oba člana imaju isti znak broja kao i  x. Celobrojni deo se vraća kao tip float.

 

 

pow(x, y)                  vrednost x**y.

 

 

round(x [,n])           x zaokružen na n cifara od decimalne tačke. Python vrši zaokruživanje na tzv. away from zero način: round(0.5) je  1.0 , a  round(-0.5) je  -1.0.

 

 

sqrt(x)                       Kvadratni koren broja x, za x > 0

 

Beograd, novembar 2010.