Uvod u jezik PYTHON

(priručnik za  predmet "Skript jezici")


© Matematički fakultet

Miljana Mladenović, Duško Vitas

O Python-u
Instalacija
Sintaksa jezika Python
Osnovne osobine
Službene reči
Operatori i njihovi prioriteti
Osnovne algoritamske strukture
Blok naredbi
if struktura
while struktura
Iskazi: break, continue, pass
Tipovi podataka u Python-u
Osnovni i ugradjeni tipovi
Brojevi
Konverzija formata
Neke matematičke funkcije
Neke random funkcije
Niske
Neke funkcije nad niskama
Formatiranje niski
Liste
Torke
Osnovni izrazi sa torkama
Rečnici
Skupovi
Operacije nad skupovima
Datoteke
Funkcije modula os za rad sa datotekama
Funkcije modula os za rad sa folderima
Izuzeci
Funkcije
Moduli
Paketi
Klase
Regularni izrazi
Baze podataka
Primeri u Netbeans-u

Konverzije formata

 

 

 

Funkcija int(x)                          konvertuje x u integer.

 

Funkcija long(x)                       konvertuje x u  long integer.

 

Funkcija float(x)                      konvertuje x u floating-point.

 

Funkcija complex(x)               konvertuje x u complex gde je realni deo x i imaginarni deo 0.

 

Funkcija complex(x, y)          konvertuje x u complex gde je realni deo x i imaginarni deo y.

 

Funkcija str(x, y)                     konvertuje x u nisku

 

Funkcija repr(x)                       konvertuje x u expression nisku

 

Funkcija eval(str)   konvertuje string u object

 

Funkcija tuple(s)                     konvertuje s  u torku

 

Funkcija list(s)                         konvertuje s  u listu

 

Funkcija set(s)                        konvertuje s  u skup

 

Funkcija dict(s)                        kreira dictionary (rečnik) gde je  s sekvenca parova (key,value)

 

Funkcija frozenset(s)             konvertuje s  u nepormenljivi skup

 

Funkcija chr(x)                        konvertuje x u character 

 

Funkcija unichr(x)  konvertuje x u Unicode character

 

Funkcija ord(x)                        konvertuje character u integer

 

Funkcija hex(x)                        konvertuje integer u nisku  hexadecimal

 

Funkcija oct (x)                        konvertuje integer u octal nisku

 

Beograd, novembar 2010.