Uvod u jezik PYTHON

(priručnik za  predmet "Skript jezici")


© Matematički fakultet

Miljana Mladenović, Duško Vitas

O Python-u
Instalacija
Sintaksa jezika Python
Osnovne osobine
Službene reči
Operatori i njihovi prioriteti
Osnovne algoritamske strukture
Blok naredbi
if struktura
while struktura
Iskazi: break, continue, pass
Tipovi podataka u Python-u
Osnovni i ugradjeni tipovi
Brojevi
Konverzija formata
Neke matematičke funkcije
Neke random funkcije
Niske
Neke funkcije nad niskama
Formatiranje niski
Liste
Torke
Osnovni izrazi sa torkama
Rečnici
Skupovi
Operacije nad skupovima
Datoteke
Funkcije modula os za rad sa datotekama
Funkcije modula os za rad sa folderima
Izuzeci
Funkcije
Moduli
Paketi
Klase
Regularni izrazi
Baze podataka
Primeri u Netbeans-u

Izuzeci

   

U Python-u, postoje dva osnovna načina upravljanja neočekivanim događajima:

Exception handlingupravljanje izuzecima

Assertions upozorenja.

   

Izuzetak je nepredviđena situacija ili događaj koji se mogu javiti u toku izvršenja, odnosno interpretacije   Python programskog koda. Upravljanje izuzecima podrazumeva programsko prevazilaženje nastale nepredviđene situacije u cilju regularnog završetka programa, ukoliko je to moguće. Ukoliko nije moguće, program prekida sa redom u samoj proceduri obrade izuzetnog događaja.

   

Struktura pomoću koje se u Python programu  upravlja izuzecima je

try – except – else- finally  blok.

   

>>> try:

. . .       datoteka = open("datoteka.txt", "w")

. . .       datoteka.write("Tekst koji se upisuje u datoteku!!")

. . .       datoteka.close()

. . .  except NameError:

. . .       print "Nepostojeca datoteka"

. . . except IOError:

. . .      print "Greska: neuspeo upis u datoteku", datoteka

. . . else:

. . .     print "Uspesan upis u datoteku", datoteka

. . .

Uspesan upis u datoteku, <open file datoteka.txt, mode ‘w’ at 0x00A65548

   

Assertions ili upozorenja jesu tehnika kojom se provera validnost izraza, opseg indeksa, domen važenja promenljive  i sl. Ako je provera neuspešna , Python izdaje AssertionError exception.

Sintaksa za upozorenje je  assert Expression[, Arguments].

a=input("a=")

b=input("b=")

assert (b > 0) , "Delilac mora biti pozitivan broj!"

print "a/b=", str(1.0*a/b)

a=5

b=2

a/b= 2.5

#drugi primer

a=5

b=-2

Traceback (most recent call last):

  File "E:\Python26\primeri\Primer19\src\primer19.py", line 32, in <module>

    assert (b > 0) , "Delilac mora biti pozitivan broj!"

AssertionError: Delilac mora biti pozitivan broj!

 

Beograd, novembar 2010.