Uvod u jezik PYTHON

(priručnik za  predmet "Skript jezici")


© Matematički fakultet

Miljana Mladenović, Duško Vitas

O Python-u
Instalacija
Sintaksa jezika Python
Osnovne osobine
Službene reči
Operatori i njihovi prioriteti
Osnovne algoritamske strukture
Blok naredbi
if struktura
while struktura
Iskazi: break, continue, pass
Tipovi podataka u Python-u
Osnovni i ugradjeni tipovi
Brojevi
Konverzija formata
Neke matematičke funkcije
Neke random funkcije
Niske
Neke funkcije nad niskama
Formatiranje niski
Liste
Torke
Osnovni izrazi sa torkama
Rečnici
Skupovi
Operacije nad skupovima
Datoteke
Funkcije modula os za rad sa datotekama
Funkcije modula os za rad sa folderima
Izuzeci
Funkcije
Moduli
Paketi
Klase
Regularni izrazi
Baze podataka
Primeri u Netbeans-u

Brojevi

 

Ugrađeni brojni objekti u Python su nepromenljivi (immutable) objekti, odnosno izraz nad brojnim objektom koji nije operacija dodele, uvek stvara novi brojni objekt.

Referenca na brojni objekat može se obrisati naredbom  del .

       

>>> a=2315

>>> id(a)

11609004

>>> b=a

>>> id(b)

11609004

>>> print b

2315

>>>br1 = 1

>>>br2 = 2

>>>print br1, br2

1   2

>>>del  br1,br2

>>>print br1, br2

Name error :  name ‘br1’ is not defined

 

Vrednosti celih brojevnih objekata mogu biti dekadni, oktalni ili heksadecimalni. Dekadna vrednost se predstvalja nizom cifara dekadnog brojnog sistema gde prva cifra ne sme biti nula (0). Oktalna vrednost je niz cifara iz opsega vrednosti (0 do 7), a prva cifra mora biti

nula (0). Heksadecimalna vrednost je niz cifara i slova iz opsega (0 do 9 i od A do F, bilo velikim ili malim slovima), gde prva dva znaka moraju biti 0x. Znak broja se, ako postoji, nalazi ispred prve cifre broja. Npr:

       

33, -45, 2187           # dekadni celi brojevi

06, 072, 04572          # oktalni celi brojevi

0x1, 0xAE, 0x6AF        # heksadecimalni celi brojevi

       

       

Bilo kojoj vrednosti celog broja može se dodati slovo L ili l čime se označava LongInteger .

Npr:

33L, -45L, 2187L        # Dugački dekadni celi brojevi

06L, 072L, 04572L       # Dugački oktalni celi brojevi

0x1L, 0xAEL, 0x6AFL     # Dugački heksadecimalni celi brojevi

       

       

LongInteger nema ograničenja u veličini zauzeća memorije.

Npr.

>>> print sys.maxint                  #najveći ceo broj

2147483647

>>> 2L**500                    #2 na  500-ti stepen

3273390607896141870013189696827599152216642046043064 7894832913680961337964046745548832700923259041571508 86684127560071009217256545885393053328527589376

       

Vrednost realne promenljive predstavlja se ili formatom fiksnog ili formatom pokretnog zareza. Python-ova decimalna vrednost može sadrži 53 bita preciznosti.

Npr:

0.,    1.0,    .2, 3.,    4e0,     5.e0,     6.0e0

       

Kompleksni broj sastavljen je od dveju decimalnih vrednosti, jedne za realni, a druge za imaginarni deo. Delovima kompleksnog objekta z može se pristupiti samo kao  read-only atributima pomoću z.real i z.imag.

Imaginarna vrednost se dobija dodavanjem znaka j ili J realnoj vrednosti imaginarnog dela.

Npr:

1j, 1.j,   1.0j, 1e0j,  1.e0j, 1.0e0j

 

Beograd, novembar 2010.