Uvod u jezik PYTHON

(priručnik za  predmet "Skript jezici")


© Matematički fakultet

Miljana Mladenović, Duško Vitas

O Python-u
Instalacija
Sintaksa jezika Python
Osnovne osobine
Službene reči
Operatori i njihovi prioriteti
Osnovne algoritamske strukture
Blok naredbi
if struktura
while struktura
Iskazi: break, continue, pass
Tipovi podataka u Python-u
Osnovni i ugradjeni tipovi
Brojevi
Konverzija formata
Neke matematičke funkcije
Neke random funkcije
Niske
Neke funkcije nad niskama
Formatiranje niski
Liste
Torke
Osnovni izrazi sa torkama
Rečnici
Skupovi
Operacije nad skupovima
Datoteke
Funkcije modula os za rad sa datotekama
Funkcije modula os za rad sa folderima
Izuzeci
Funkcije
Moduli
Paketi
Klase
Regularni izrazi
Baze podataka
Primeri u Netbeans-u

Programski jezici poput C-a i C++ omogućavaju programiranje na veoma niskom nivou. Zahtevi koji se implementiraju ovim jezicima obično uključuju veliku brzinu izvršavanja. Ove jezike karakteriše i stroga tipiziranost, a osnovni tipovi kojima se manipuliše su primitivni i referentni tipovi podataka. Kada su u pitanju obrade tekstualnih podataka ovi jezici koriste tipove char i string.

Za razliku od njih, jezici poput Perl-a i Python-a obrađuju linije teksta i reči unutar linija. Perl i Python spadaju, takođe, u grupu skript jezika. Neke od najvažnijih karakteristika ove grupe jezika su:

·         koriste se najčešće u obradi teksta,  web programiranju i sistemskom administriranju

·         nisu strogo tipizirani jezici, odnosno nema izrazitih razlika među primitivnim tipovima: integer, float, char.

·         članovi nizova mogu biti različitih tipova

·         funkcije mogu vratiti neskalarne vrednosti, odnosno nizove

·         indeksi petlji mogu biti  neskalarne vrednosti

·         imaju implementaciju na viskom nivou brojnih struktura i operacija svojstvenih prirodnim jezicima (npr. rečnici)

instrukcije se interpretiraju, a ne kompiliraju u odgovarajući izvršni kod.
 

Beograd, novembar 2010.